Nationaliteit

 1. Last updated on

De Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft een belangrijke grondige wijziging van het Wetboek van de Belgische Nationaliteit goedgekeurd.

De belangrijkste wijzigingen zijn in werking getreden op 1 januari 2013. 

Voor personen die niet in België verblijven is er geen mogelijkheid meer om de Belgische nationaliteit vanuit buitenland te verwerven op vrijwillige basis.

Onder verblijf in België moet begrepen worden de inschrijving in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister.

Bijgevolg is vanaf 1 januari 2013:

 • de naturalisatie van personen die niet in België verblijven niet meer mogelijk;
 • geen enkele optieverklaring (Nationaliteitskeuze op grond van de nationaliteit van de echtgeno(o)t(e) en Nationaliteitskeuze tussen 18 en 22 jaar) door personen die niet in België verblijven meer mogelijk;
 • de verklaring wegens bezit van staat afgeschaft;
 • de herkrijging van de Belgische nationaliteit vanuit het buitenland niet meer mogelijk.

Toekenning van de Belgische nationaliteit aan een kind blijft ongewijzigd bestaan.   


Algemeen


De bepalingen ivm verkrijging, toekenning en verlies van de Belgische nationaliteit zijn beschreven in het “Wetboek van de Belgische nationaliteit”.

Hierna volgen richtlijnen voor een aantal typische gevallen die van belang zijn voor de Belgen die in Mexico verblijven.

 1. Toekenning van de Belgische nationaliteit aan een kind 
 2. Behoud van nationaliteit
   

1. Toekenning Belgische nationaliteit


Principe


Indien ten minste één Belgische ouder in België geboren is, is het kind, geboren in het buitenland, van rechtswege Belg. U kunt uw kind in dat geval laten inschrijven bij de Ambassade door een geboorteakte (geen extract of geboortecertificaat, maar een letterlijk afschrift van de akte met vingerafdrukken, handtekeningen en het uur van geboorte van het kind), samen met een inschrijvingsformulier (PDF, 186.71 KB) op naam van het kind op te sturen. Hierdoor zal het kind een rijksregisternummer krijgen. Deze procedure is gratis.

 • Opmerking ivm geboorteplaats: 

  Indien het kind geboren werd in Mexico City dient als geboorteplaats “Delegación XXX, Distrito Federal” vermeld te worden, bv. Miguel Hidalgo, Distrito Federal. 

  Indien het kind geboren werd in een van de deelstaten, dient de naam van de stad en de deelstaat vermeld te worden, bv. Monterrey, Nuevo León. 

  Zoniet dient u een “Aclaración de acta” aan te vragen bij de plaatselijke Burgerlijke Stand alvorens het document te laten apostilleren en vertalen. 
   

 • Opmerking ivm andere elementen: 

  Indien de namen, zowel de voornamen als de familienamen, met accent worden geschreven, dient u erop te letten dat deze in de akte op correcte wijze worden weergegeven. Zoniet, dient u eveneens een “Aclaración de acta” aan te vragen. 

  Ook gegevens zoals geboortedatum en namen van de ouders dienen op correcte wijze te worden weergegeven. Zoniet, geldt telkens de procedure van “Aclaración de acta”. 

  Bij twijfel, gelieve de akte naar de Ambassade te mailen alvorens deze te laten vertalen.

Indien de Belgische ouder in het buitenland geboren is, is het kind geboren in het buitenland niet automatisch Belg. De Belgische ouder dient in dat geval een verklaring van toekenning van nationaliteit af te leggen voordat het kind 5 jaar wordt. Het kind krijgt de Belgische nationaliteit op het moment van de verklaring.


Vereiste documenten


1. Een recente, originele en geapostilleerde geboorteakte (geen extract of geboorteceretificaat, maar een letterlijk afschrift van de akte met vingerafdrukken, handtekeningen en het uur van geboorte van het kind!), vertaald door een door de Ambassade erkende vertaler. De prijs van de legalisatie van de handtekening van de vertaler vindt u hier (PDF, 96.63 KB).  De betaling voor de Belgische geboorte- en nationaliteitsakte dient u te betalen de dag van de ondertekening van de akten.  De prijs hiervan wordt u op dat ogenblik meegedeeld

 • Opmerking ivm geboorteplaats: 

  Indien het kind geboren werd in Mexico City dient als geboorteplaats “Delegación XXX, Distrito Federal” vermeld te worden, vb. Miguel Hidalgo, Distrito Federal. 

  Indien het kind geboren werd in een van de deelstaten, dient de naam van de stad en de deelstaat vermeld te worden, bv. Monterrey, Nuevo León. 

  Zoniet dient u een “Aclaración de acta” aan te vragen bij de plaatselijke Burgerlijke Stand alvorens het document te laten apostilleren en vertalen. 
   

 • Opmerking ivm andere elementen: 

  Indien de namen, zowel de voornamen als de familienamen, met accent worden geschreven, dient u erop te letten dat deze in de akte op correcte wijze worden weergegeven. Zoniet, dient u eveneens een “Aclaración de acta” aan te vragen. 

  Ook gegevens zoals geboortedatum en namen van de ouders dienen op correcte wijze te worden weergegeven. Zoniet, geldt telkens de procedure van “Aclaración de acta”. 

  Bij twijfel, gelieve de akte naar de Ambassade te mailen alvorens deze te laten apostilleren en vertalen.

2. Inschrijvingsformulier (PDF, 186.71 KB) op naam van het kind.

3. Copy van de geboorteakte van de niet-Belgische ouder

4. Desgevallend het inschrijvingsformulier voor een vreemd gezinslid (PDF, 166.38 KB) (niet-Belgische ouder)


Voorwaarden waaraan de documenten moeten voldoen

 • De documenten mogen op de datum van indiening niet ouder zijn dan 6 maanden.
 • De vertaling en vertaalkosten zijn ten laste van de aanvrager. 

Bankgegevens

BBVA

Embajada de Bélgica Consular

N° cuenta 019 688 0347

Clabe interbancaria 012 1800 019 688 0347 6


2. Behoudsverklaring


Principe


Wanneer u in het buitenland bent geboren na 1 januari 1967 en u heeft nooit uw hoofdverblijfsplaats in België gehad tussen uw 18de en 28ste, dan verliest u automatisch de Belgische nationaliteit op uw 28ste verjaardag, tenzij u een Belgsich paspoort of Belgische identiteitskaart heeft aangevraagd en gekregen tuusen uw 18de en 28ste verjaardag. In dat geval dient u geen behoudsverklaring af te leggen.