Draagmoederschap

  1. Last updated on

In de huidige teksten van de Belgische wetgeving wordt de kwestie van het draagmoederschap of  van kinderen geboren uit een draagmoeder niet behandeld.

Geconfronteerd met dit juridisch vacuüm ziet de Belgische federale overheid zich genoodzaakt om geen enkel rechtsgevolg toe te kennen aan buitenlandse documenten die in dit kader werden opgemaakt (geboorteakte, vonnis, …). Zelfs als de lokale wettelijk voorziene procedure in het buitenland nauwgezet gevolgd werd en de documenten behoorlijk gelegaliseerd of geapostilleerd werden voor gebruik in België wordt dit standpunt ingenomen. Wat in het buitenland rechtsgevolgen creëert, wordt niet automatisch erkend in de Belgische interne rechtsorde.

Als een Belgische burger besluit om in het buitenland een procedure voor draagmoederschap te volgen, zelfs als dat lokaal wettelijk toegelaten is, zal de Belgische federale overheid weigeren om zijn/haar  vader- of moederschap van rechtswege te erkennen.

Rekening houdend met de bevoegdheden van iedereen en de redenen hierboven opgesomd:

  • Geen enkel Belgisch paspoort, ook geen voorlopig paspoort, zal door de FOD Buitenlandse Zaken / Ambassade worden afgegeven aan een kind geboren uit een draagmoeder;
  • Geen enkel laissez-passer noch visum zal door de Dienst Vreemdelingenzaken worden uitgereikt aan een kind geboren uit een draagmoeder.

Bij gebrek aan mogelijkheid om een reisdocument te verkrijgen dat het kind geboren uit een draagmoeder toelaat om te reizen zal/zullen de wensouder(s) zich moeten richten tot de bevoegde Belgische rechtbank.