Ambassade van België in Mexico
Home Naar België komen Visum voor België

Visum voor België

 

Verplicht formulier voor Extra-Schengen-vliegreizen naar België "Public Health Passenger Locator Form"

Elke passagier van een Extra-Schengen-vlucht naar België is verplicht het formulier "Public Health Passenger Locator Form" in te vullen voorafgaand aan de reis. Bij aankomst in België moet het formulier worden overhandigd aan de daartoe aangewezen autoriteiten aan de grens. Dit betreft een sanitaire maatregel ingesteld door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Nadere informatie vindt de passagier op het formulier zelf terug. Het formulier vindt u op deze website.

 

 

  1. Waar, wanneer en hoe kan u uw visumaanvraag indienen?
  2. Hoeveel bedraagt de handling fee (kost voor de behandeling van uw visumaanvraag)?
  3. Welke documenten moet u voorleggen?
  4. Uitleg over specifieke (lokale) documenten
  5. Hoe volgt u de stand van uw dossier op?
  6. Schengenvertegenwoordiging voor visa
  7. Contact

Gelieve op te merken dat de onderdanen van Mexico vrijgesteld zijn van de visumplicht voor het kort verblijf in de Schengenzone.

  
1. Waar, wanneer en hoe kan u uw visumaanvraag indienen?

U kan uw visumaanvraag op afspraak indienen bij de Ambassade: http://mexico.diplomatie.belgium.be/es/visados 

  
2. Hoeveel bedraagt de handling fee (kost voor de behandeling van uw visumaanvraag)?

De handling fee wordt per overschrijving en in pesos betaald

BBVA Bancomer 
Rekeninghouder: Embajada de Bélgica Consular 
Rekeningnummer: 019 688 0347 
Clabe interbancaria: 012 1800 019 688 347 6

Voor een visum kort verblijf (C) bedraagt de handling fee (prijs).

Voor een visum lang verblijf (D) bedraagt de handling fee (prijs). Voor de verwerking van bepaalde visa D aanvragen wordt er een supplementaire bijdrage gevraagd. In dit geval zal u het bewijs van betaling van deze supplementaire bijdrage moeten toevoegen aan uw visumaanvraag.  Als u op het moment van het indienen van de visumaanvraag het bewijs van betaling niet kan voorleggen dan zal uw aanvraag als onontvankelijk worden beschouwd.

Houd er rekening mee dat de handling fee betaald dient te worden op het moment van de visumaanvraag. Als de aanvrager vrijgesteld is van het betalen van de handling fee houdt dit niet in dat hij of zij automatisch vrijgesteld is van het betalen van de supplementaire bijdrage. Voor meer informatie hierover, verwijzen wij u graag door naar de website van de Dienst Vreemdelingenzaken.

In bepaalde gevallen zijn uitzonderingen van toepassing op de standaardtarieven van 60 euro voor een C visum en 180 euro voor een D visum. U kan alle nuttige informatie in dit verband nalezen op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken.

  
3. Welke documenten moet u voorleggen?

U vindt het visumaanvraagformulier en alle voorwaarden terug op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse Zaken, de enige bevoegde instantie voor de toegang, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

U vindt op de website van deze ambassade ook een samenvatting in het Spaans van de informatie over het visum kort verblijf, zoals die in het Nederlands, Frans en Engels beschikbaar is op de hierboven vermelde website van Dienst Vreemdelingenzaken.

 
Visum kort verblijf (= max. 90 dagen/180 dagen)

U kan de lijst met voor te leggen documenten terugvinden op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken.

 
Biometrie - Visa Information System (VIS)

Alle Schengenvisumaanvragers zullen zich persoonlijk moeten aanbieden, behalve kinderen jonger dan 12 jaar, om hun 10 vingerafdrukken en hun foto te laten nemen. Deze gegevens worden 5 jaar bijgehouden in het VIS.

De procedure van het afnemen van de vingerafdrukken duurt slechts enkele minuten en identificeert u met zekerheid als de enige houder van het visum. Ze beschermt u tegen vervalsing of misbruik van uw identiteit (bijvoorbeeld als uw paspoort wordt gestolen) en ze stelt u in staat sneller de grenzen te overschrijden.

Voor meer uitgebreide informatie verwijzen wij u graag door naar de website van de Europese Unie.

 
Visum lang verblijf (=meer dan 90 dagen/180 dagen)

U kan alle nodige informatie terugvinden op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken.

  
4. Uitleg over specifieke (lokale) documenten 

U kan uw medische attesten bekomen via een van de door het Consulaat-generaal erkende artsen.

De Mexicaanse documenten van de burgerlijke stand dienen voorzien te zijn van apostille en vertaald te zijn. De vertaling gebeurt door een door de ambassade erkende vertaler.

  
5. Opvolgen van de stand van uw visumaanvraag  

De Belgische Ambassades en Consulaten-generaal moeten in bepaalde gevallen de visumaanvragen voor beslissing voorleggen aan de Dienst Vreemdelingenzaken van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, de enige bevoegde instantie voor wat betreft de binnenkomst, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen van het Belgisch grondgebied.

Wanneer het dossier voorgelegd wordt aan de Dienst Vreemdelingenzaken, deelt de Ambassade of het Consulaat-generaal u het referentienummer van uw dossier mee. Vanaf dit ogenblik is de Dienst Vreemdelingenzaken het enige aanspreekpunt voor de opvolging van de stand van zaken van uw visumaanvraag. Dit nummer laat u toe contact op te nemen met de Dienst Vreemdelingenzaken om de stand van zaken van uw dossier na te gaan (Antwerpsesteenweg 59B, 1000 Brussel, T: +32.2.793.80.00, infodesk@ibz.fgov.be). U kunt bovendien op basis van dit nummer de stand van zaken van uw visumaanvraag controleren op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken.

De Belgische Ambassade of Consulaat-generaal zal u in elk geval persoonlijk informeren over de beslissing die genomen werd over uw visumaanvraag.

  
6. Schengenvertegenwoordiging

België vertegenwoordigt in Mexico Luxemburg en Slovenië voor de behandeling van visumaanvragen kort verblijf (max. 90 dagen/180 dagen)

  
7. Contact

Indien u nog vragen zou hebben, kan u ons contacteren via mexico@diplobel.fed.be