Consulaire inschrijving

 1. Last updated on

Elke Belg, die, al dan niet tijdelijk, in Mexico of Belize resideert, kan zich laten inschrijven in het consulair bevolkingsregister.

Door uw inschrijving op de Ambassade kan uw administratief dossier opgevolgd worden.

Wij kunnen u helpen bij de afgifte van een paspoort en/of identiteitskaart, de burgerlijke stand, nationaliteit, notariaat e.d.

Het is belangrijk uw dossier steeds up-to-date te houden, bijvoorbeeld met het oog op een mogelijke terugkeer naar België, verhuis naar een ander land of om uw kinderen de Belgische nationaliteit te laten behouden.

U kunt zich enkel inschrijven bij de Ambassade indien u in het ambtsgebied van de post woont.

Voor uw inschrijving dient u de volgende documenten naar de Ambassade te mailen naar mexico@diplobel.fed.be (ieder document apart in een pdf-formaat):

Als u het model 8 niet heeft, kan u het aanvragen bij uw gemeente via internet (zoek uw gemeente), of een familielid kan in uw plaats met een volmacht naar de gemeente gaan.

Was u voordien bij een andere Belgische post in het buitenland ingeschreven, dan heeft u het model 8 niet nodig. U geeft ons in dat geval uw laatste adres in het buitenland op.

Voor de inschrijving van minderjarige kinderen dienen BEIDE ouders de aanvraag te ondertekenen.  Beide ouders dienen tevens een kopie van hun identificatiedocument toe te voegen.


Online inschrijving


Het Belgische consulaat(-generaal) biedt u vanaf 17/11/2020, de mogelijkheid u online in te schrijven in de consulaire bevolkingsregisters via econsul.diplomatie.be

U heeft toegang tot deze website als u:

 • Belg bent;
 • niet (meer) ingeschreven bent in een Belgische gemeente, want u heeft uw vertrek naar het buitenland aan deze gemeente gemeld;
 • beschikt over een geldige en geactiveerde Belgische eID;
 • uw PIN-code kent en in het bezit bent van een kaartlezer.

Privacy statement


Belgen tijdelijk in Mexico (bv. studenten, vrijwilligers)


Indien u tijdelijk in Mexico vertoeft en ingeschreven blijft in uw Belgische gemeente, mag u deze inlichtingenfiche (DOCX, 19.23 KB) naar de Ambassade of het dichtsbijzijnde Ereconsulaat doormailen, zodat wij in geval van nood over uw gegevens beschikken.


Inschrijving van een pasgeboren kind


Indien ten minste één Belgische ouder in België geboren is, is het kind, geboren in het buitenland, van rechtswege Belg. U kan uw kind in dat geval laten inschrijven bij de Ambassade door een geboorteakte (geen extract of geboortecertificaat, maar een letterlijk afschrift van de akte met vingerafdrukken en handtekeningen), samen met het inschrijvingsformulier (PDF, 186.71 KB) op naam van het kind en een copy van de identiteitsdocumenten van beide ouders door te mailen. Hierdoor zal het kind een rijksregisternummer krijgen. Deze procedure is gratis. Desgevallend mailt u eveneens het inschrijvingsformulier voor een vreemd gezinslid (PDF, 166.38 KB) (de niet-Belgische ouder) door.

 • Opmerking ivm geboorteplaats: 

  Indien het kind geboren werd in Mexico City dient als geboorteplaats “Delegación XXX, Distrito Federal” vermeld te worden, vb. Miguel Hidalgo, Distrito Federal. 

  Indien het kind geboren werd in een van de provincies, dient de naam van de stad en de provincie vermeld te worden, vb. Monterrey, Nuevo León. 

  Zoniet dient u een “Aclaración de acta” aan te vragen bij de plaatselijke Burgerlijke Stand alvorens het document te laten apostilleren en vertalen. 
   

 • Opmerking ivm andere elementen: 

  Indien de namen, zowel de voornamen als de familienamen, met accent worden geschreven, dient u erop te letten dat deze in de akte op correcte wijze worden weergegeven. Zoniet, dient u eveneens een “Aclaración de acta” aan te vragen. 

  Ook gegevens zoals geboortedatum en namen van de ouders dienen op correcte wijze te worden weergegeven. Zoniet, geldt telkens de procedure van “Aclaración de acta”. 

  Bij twijfel, gelieve de akte naar de Ambassade te mailen alvorens deze te laten apostilleren en vertalen. 

  Indien de Belgische ouder in het buitenland geboren is, is het kind geboren in het buitenland niet automatisch Belg. De Belgische ouder dient in dat geval een verklaring van toekenning van nationaliteit af te leggen voordat het kind 5 jaar wordt.

Zodra u afgevoerd bent uit de Belgische bevolkingsregisters, verandert ook uw fiscale toestand. Voor meer informatie hierover, neemt u best contact op met uw plaatselijk belastingkantoor of met de Federale overheidsdienst Financiën:

Tel: +32 2 572 57 57 
financien.belgium.be/nl

Ook op het gebied van de sociale zekerheid kan een verhuis naar het buitenland bepaalde gevolgen hebben. Voor gedetailleerde informatie verwijzen wij u naar de bevoegde diensten in België zoals het ziekenfonds, de RVA, de Rijksdienst voor Pensioenen. U kunt eveneens terecht bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid:

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid (Informatieambtenaar, Eurostation II-bureau 6D21) 
Victor Hortaplein 40, bus 20 
1060 Brussel 
Tel. +32 2 528.60.31 
Mail: social.security@minsoc.fed.be  
socialsecurity.fgov.be